• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń 

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy należy do Ciebie jako płatnika składek – zleceniodawcy.

Dokonaj zgłoszenia zleceniobiorcy:

 • na druku ZUS ZUA - do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego lub
 • na druku ZUS ZZA - tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń/ubezpieczenia,
 • z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się cyframi 04.

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne. Następuje w terminie wybranym przez zleceniobiorcę. Nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Jeśli w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia - zgłosisz zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zleceniobiorca będzie objęty ubezpieczeniem chorobowym od daty wskazanej w tym zgłoszeniu.

Jeśli ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla zleceniobiorcy są dobrowolne (posiada inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), a ubezpieczony chce przystąpić do tych ubezpieczeń, zgłoś go do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na druku ZUS ZUA. Jeśli zleceniobiorca nie złoży wniosku o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami zgłoś go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Jeśli zleceniobiorcy wygaśnie tytuł do ubezpieczeń wyrejestruj go:

 • w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu,
 • na druku ZUS ZWUA, podaj jako datę wyrejestrowania datę, od której zleceniobiorca nie podlega już ubezpieczeniom.

Wyrejestruj i ponownie zgłoś do ubezpieczeń osobę, w stosunku do której nastąpiła zmiana danych, wykazanych w zgłoszeniu. Dane te mogą dotyczyć tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. Zawiadom ZUS o zmianie danych, wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń zleceniobiorcy, w terminie 7 dni od:

 • zaistnienia zmian,
 • stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub
 • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Przykład

Aneta zawarła w styczniu 2023 roku umowę zlecenia ze spółką z o. o. na okres 10 dni. Jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawca jest zobowiązany zgłosić Anetę do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jeśli Aneta złoży wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem, na formularzu ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczeń 04 XX. Po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia płatnik składek dokonuje wyrejestrowania zleceniobiorcy z tych ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA.

Przykład

Anastazja wykonuje umowę zlecenia od 15 stycznia 2023 r. Zleceniodawca zgłosił Anastazję do obowiązkowych ubezpieczeń od 15 stycznia 2023 r., na formularzu ZUS ZUA. Anastazja nie złożyła wniosku o objęcie jej ubezpieczeniem chorobowym. Wniosek taki złożyła 15 lutego 2023 r., ze wskazaną datą objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym również od 15 lutego 2023 r.

W tej sytuacji zleceniodawca, na formularzu ZUS ZWUA, powinien wyrejestrować Anastazję z dotychczasowych ubezpieczeń od 15 lutego 2023 r., a następnie, na formularzu ZUS ZUA zgłosić ją do wszystkich ubezpieczeń (obowiązkowych: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz dobrowolnego chorobowego) również od 15 lutego 2023 r.

Przykład

Aleksander poinformował zleceniodawcę, że od 1 marca 2023 r. rozpoczyna wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej z innym podmiotem niż zleceniodawca, z miesięcznym wynagrodzeniem wyższym od minimalnego wynagrodzenia. Aleksander z tytułu umowy zlecenia był zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 marca 2023 r. Aleksander z tytułu umowy zlecenia ma dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie składa wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami. Obowiązkowe z tytułu umowy zlecenia jest dla niego jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniodawca powinien wyrejestrować Aleksandra z dotychczasowych ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA, od 1 marca 2023 r. Z uwagi na obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia powinien następnie dokonać zgłoszenia Aleksandra do ubezpieczenia zdrowotnego, na formularzu ZUS ZZA, od 1 marca 2023 r.


Ważne!

Ogólne zasady sporządzania dokumentów zgłoszeniowych oraz terminy i formy ich przekazywania znajdziesz w poradniku „Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”.

 

źródło: www.zus.pl

https://www.podatki.biz

Warszawa