• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Wakacje od ZUS z nowymi kodami i raportami

Pojawią się nowe kody tytułu ubezpieczenia dla chcących skorzystać z wakacji składkowych. Będą też nowe wzory raportów. Pierwszy z nich to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA. Drugi – wzór raportu informacyjnego o symbolu ZUS RIA.

Czytaj więcej...

Składki ZUS od umowy o dzieło

Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast, gdy:

 • umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub 
 • jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Czytaj więcej...

Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość

Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.

Czytaj więcej...

Od 1 sierpnia będzie można składać wniosek o bon energetyczny

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego, wprowadzonego ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wzór wniosku, publikując go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...

Urlop wypoczynkowy 2024. Kto ma do niego prawo?

Urlop wypoczynkowy to jedno z fundamentalnych praw pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Stanowi on nie tylko formę wynagrodzenia za wykonaną pracę, ale przede wszystkim jest kluczowy dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych pracowników. Kiedy jednak pracownik nabywa prawo do urlopu? Czy osoby zatrudnione na podstawie innych form umów również mogą liczyć na ten przywilej?

Czytaj więcej...

Kary dla przedsiębiorców od lipca znowu w górę

Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...

Działalność nierejestrowa od 1 lipca z wyższym limitem

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy, wpisu do CEIDG. Nie jest ona traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit przychodów dla tej działalności w 2024 roku zmienia się dwa razy. Od stycznia do czerwca wynosi 3181,50 zł, a od lipca będzie to 3225 zł.

Czytaj więcej...

Od lipca podwyżka składek ZUS dla nowych firm

Możesz płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, przez pełne 24 miesiące kalendarzowe, jeśli spełnisz łącznie dwa warunki: podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy. Obniżona podstawa nie może być wtedy niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. wynosi ona 1272,60 zł - od stycznia do czerwca, natomiast od lipca do grudnia będzie już ona wyższa, tj. 1290 zł.

Czytaj więcej...

Umowa zlecenia i umowa o dzieło w oczach ZUS

Interesy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczanych często bywają odmienne. ZUS chce maksymalizować składkę, tłumacząc to dobrem ubezpieczonych i dbałością o ich zabezpieczenie emerytalne. Ubezpieczani często chętnie zrezygnowaliby przynajmniej z części składek, przeznaczając zaoszczędzone środki na samodzielne zabezpieczanie swojej przyszłości. Stąd popularność umów o dzieło – przychody z nich nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – pomijamy tu wyjątek w sytuacji, kiedy stanowią one w istocie przychody z tytułu umowy o pracę.

Czytaj więcej...

Czas pracy – podstawowe informacje dla pracowników i pracodawców

Przepisy o czasie pracy są złożone i dość skomplikowane, choć w typowych sytuacjach ich stosowanie nie przysparza trudności. Warto poznać podstawowe informacje dotyczące czasu pracy, przerw, czasu minimalnego odpoczynku itp. – zapraszamy do lektury praktycznego zestawienia podstawowych norm.

Czytaj więcej...

Badania lekarskie pracowników. Co powinien wiedzieć pracodawca

Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nakładają na pracodawców obowiązek organizacji i nadzoru nad badania lekarskimi zatrudnianych pracowników. Celem badań jest ocena stanu zdrowia, potwierdzenie zdolności do pracy oraz minimalizacja ryzyka związanego z chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić nie tylko do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla pracowników, ale i konsekwencji prawnych i finansowych dla pracodawcy.

Czytaj więcej...

Urlop okolicznościowy w pytaniach i odpowiedziach

Urlop okolicznościowy to dodatkowy, płatny czas wolny od pracy, który przysługuje pracownikowi w związku z ważnymi wydarzeniami życiowymi. Zasady udzielania takiego urlopu reguluje Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Czytaj więcej...

Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r. Dla kogo i jakie są warunki?

Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która została wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw, wprowadza tzw. „wakacje składkowe” dla najmniejszych firm. Zwolnienie to będzie przysługiwało wyłącznie za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Co ważne, korzystający z wakacji składkowych nadal będą traktowani jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą, a także nie będą musieli ją zawieszać, tzn. nadal będą mogli m.in. uzyskiwać z niej przychody.

Czytaj więcej...

KSeF z nową aplikacją mobilną

Resort finansów uruchomił wersję produkcyjną nowej Aplikacji Mobilnej KSeF. Aplikacja pozwala głównie na wystawianie na smartfonie podstawowych faktur w Krajowym Systemie e-Faktur oraz ich korekt. Sam obowiązek e-fakturowania w KSeF zostanie tymczasem wprowadzony z dużym opóźnieniem. Ministerstwo ustaliło termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 r.

Czytaj więcej...

Dokumentacja pracownicza - co powinna zawierać

Przypomnijmy, że 17 maja 2023 r. weszły w życie zmiany, które zwiększyły ilość dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej. Od tego dnia część B akt osobowych pracownika obejmuje również m.in. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem, czy dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Natomiast dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zawiera także wnioski pracownika dot. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego.

Czytaj więcej...

mObywatel dla firm: Dane do faktury i zaświadczenie o wpisie do CEIDG

Sprawdź dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w aplikacji mObywatel 2.0.

 • zobaczysz dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i sprawdzisz ich poprawność,
 • skopiujesz informacje (jak NIP czy REGON) i wyślesz je w wybrany sposób,
 • udostępnisz dane do faktury wybranym przez siebie kanałem, np. przez SMS, e-mail lub komunikator,
 • pobierzesz zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF na swój telefon.

Czytaj więcej...

mObywatel: Zabezpiecz się przed niechcianym kredytem na Twoje dane

W ramach usługi aplikacji mObywatel możesz szybko i łatwo zastrzec swój PESEL. Dzięki temu zabezpieczysz się przed skutkami kradzieży tożsamości, takimi jak wzięcie kredytu na Twoje dane.

W razie potrzeby możesz sprawnie cofnąć zastrzeżenie, a następnie zastrzec swój numer PESEL ponownie. W ten sposób będziesz stale chronić swoje dane. W aplikacji sprawdzisz również historię zastrzeżeń oraz weryfikacji statusu.

Czytaj więcej...

Warszawa