• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż przez Internet za pośrednictwem platformy e-handlu produktami, które są zwolnione z obowiązku posiadania kasy rejestrującej, wszystkie transakcje opłacane są przelewem. Obecnie chciałby rozszerzyć działalność o detaliczną i bezpośrednią sprzedaż produktów spożywczych na targach, co powoduje obowiązek posiadania kasy rejestrującej i wystawianie paragonu do każdej transakcji gotówkowej i bezgotówkowej. Czy w takim wypadku przedsiębiorca będzie miał obowiązek do ewidencjonowania na kasie każdej sprzedaży dokonanej przez Internet?

Jeżeli chodzi o sprzedaż, którą przedsiębiorca prowadzi i jest zwolniona z rejestrowania na kasie rejestrującej, jest to dostawa w systemie wysyłkowym (pocztą lub wysyłkami kurierskimi). Przedsiębiorca otrzymuje całą zapłatę na rachunek bankowy. W prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących opłaty, wynika jednoznacznie jakiej konkretnej czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres). Ponadto, przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w paragrafie 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Odpowiedź:

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Jak stanowi § 2 ust. 2 rozporządzenia w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Pod poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niektóre usługi oraz dostawa niektórych towarów zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia, o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 ww. rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Szczegółowo zostały one wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego rozporządzenia.

Wskazać należy, że odnośnie wykonywanej przez przedsiębiorcę sprzedaży w systemie wysyłkowym, zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające - na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 36 załącznika do niego - zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów. Dostawa dokonana jest w systemie wysyłkowym, dostawca otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Ponadto przedmiotem sprzedaży nie są towary, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Trzeba jednak zauważyć, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, zwolnienie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 r.

W kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów, należy stwierdzić, że po rozszerzeniu działalności o detaliczną i bezpośrednią sprzedaż produktów spożywczych na targach, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywanej przez Internet na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych - na podstawie § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia w związku z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

 

Interpretacja indywidualna z 30 listopada 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.516.2023.1.ASZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

Warszawa