• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę. Jednocześnie, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych też względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 43853 do ministra finansów w sprawie przepisów w zakresie ulgi podatkowej dla osób do 26. roku życia

Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także art. 192 Regulaminu Sejmu RP, niniejszym pragnę złożyć interpelację poselską w związku z sygnalizacjami uzyskanymi od mieszkańców powiatu tarnowskiego wskazujących na problem w ich opinii dyskryminujących przepisów w zakresie ulgi podatkowej dla osób do 26. roku życia.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgą dla młodych są objęte przychody:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
 3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244);
 4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 5. z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Do wyżej wymienionego katalogu preferencji podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby do ukończenia 26. roku życia, mimo iż często to właśnie one zastępują umowy o pracę. Na szczególne uwzględnienie zasługuje także fakt, iż wymiar pracy przedsiębiorców przekracza nierzadko 8 h dziennie. Interesariusze zauważają, że mimo podjęcia tego typu działalności zawodowej, która niesie za sobą dużo więcej obowiązków niż te typowe wynikające z umów o pracę, ustawodawca w pewien sposób karze ich za podjęcie takiej formy samodzielności. Należy zaznaczyć, iż każdemu przedsiębiorcy na początku jego drogi gospodarczej potrzebne jest maksymalne wsparcie. Dodatkowo osoby inicjujące przedmiotowe wystąpienie proponują zredukowanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców do ukończenia 26. roku życia.

Faktem notoryjnym jest, iż powyższe zagadnienie jest problemem powszechnym, natomiast sygnalizacje osób z regionu tarnowskiego są egzemplifikacją kwestii o szerokim zasięgu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie możliwości podjęcia szerszych działań w przedmiotowym zakresie poprzez rozważenie postulatów de lege ferenda ukierunkowanych na zapewnienie sprzyjających i niedyskryminujących warunków opodatkowania osób do ukończenia 26. roku życia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy ministerstwo dostrzega wskazaną problematykę i rozważa wprowadzenie zmian polegających na rozszerzeniu katalogu przychodów zwolnionych od podatku dochodowego osób do ukończenia 26. roku życia?

Czy ministerstwo rozważa nowelizację przepisów w tym zakresie?

Czy ministerstwo planuje zredukowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do ukończenia 26. roku życia?

Względnie czy ministerstwo planuje wprowadzenie zmian w innym zakresie, umożliwiających rzeczywiste zmniejszenie podatków dla osób do ukończenia 26. roku życia, które prowadzą własne działalności gospodarcze?

Mając na uwadze powyższe, proszę o rozpatrzenie mojej interpelacji w terminie przewidzianym w art. 193 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP.

Poseł Piotr Sak

9 sierpnia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 43853 w sprawie przepisów w zakresie ulgi podatkowej dla osób do 26. roku życia

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 43853 Pana Posła Piotra Saka w sprawie przepisów w zakresie ulgi podatkowej dla osób do 26. roku życia, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT1 ze zwolnienia podatkowego korzystają podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego, do ukończenia przez nich 26. roku życia. Kwota rocznego zwolnionego przychodu wynosi 85 528 zł.

Tak ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę.

Jednocześnie, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych też względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców. Sytuacja prawnopodatkowa osób osiągających przychody z działalności gospodarczej i osób osiągających przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia jest bowiem inna.

Przede wszystkim należy zauważyć, że młodzi przedsiębiorcy, osiągający przychody z działalności gospodarczej mogą dla przychodów osiąganych z tego źródła, wybrać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania. Mogą oni korzystać z opodatkowania według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatkowej, na zasadach określonych w ustawie PIT lub ze zryczałtowanego podatku dochodowego, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne2. Przedsiębiorca, kierując się rachunkiem ekonomicznym uwzględniającym również obciążenia z tytułu podatku dochodowego, wybiera taki sposób opodatkowania dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej, który jest dla niego najbardziej opłacalny.

Młody przedsiębiorca może korzystać z szeregu innych rozwiązań podatkowych, które wpływają na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Młody przedsiębiorca, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej albo posiadający status „małego podatnika”, który opodatkowuje dochody według skali podatkowej lub 19% stawki podatku na zasadach określonych w ustawie PIT, ma możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych, dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Młody przedsiębiorca może również dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł3.

Młody przedsiębiorca nie ma również obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie nie przekracza 1000 zł.

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie wdrożono także szereg innych podatkowych rozwiązań, z których mogą korzystać również młodzi przedsiębiorcy. Wskazać można chociażby na rozwiązania dotyczące podwyższenia od 2021 r. limitu przychodów warunkującego możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z 250 tys. euro do 2 mln euro, albo wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. pakietu ulg podatkowych, m.in. ulgi na ekspansję, ulgi na terminale, ulgi na innowacyjnych pracowników, ulgi na prototypy, symultanicznej ulgi B+R i IP Box, ulgi na robotyzację, ulgi na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zredukowania składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do ukończenia 26. roku życia, uprzejmie informuję, że jak wynika z informacji przekazanej przez Ministra Zdrowia4, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych5, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw6, przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) opłaca składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu. Natomiast przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłaca składkę zdrowotną w trzech progach zależnych od kwoty osiągniętych przychodów. Należy podkreślić, że ustawa ta obniżyła stawkę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym z 9% do 4,9%.

Jednocześnie mając na uwadze m.in. solidarnościowy charakter składki na ubezpieczenie zdrowotne, Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje wprowadzenia odrębnych zasad opłacania składki dla przedsiębiorców do 26. roku życia.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Artur Soboń

Warszawa, 11 września 2023 r.

 

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”.

2 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, z późn. zm.).

3 Art. 22k ust. 14-21 ustawy PIT.

4 Pismo nr DLU.050.66.2023.AŻ z 31 sierpnia 2023 r.

5 Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.

6 Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.

 

źródło: sejm.gov.pl

źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa