• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Zatrudnieni powinni przekazać zaświadczenie od płatnika składek. Jeśli uprawniony prowadzi działalność gospodarczą, składa jedynie odpowiednie oświadczenie.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych (dalej: u.ś.p.) świadczenie przedemerytalne jest zmniejszane albo zawieszane w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za przychód w rozumieniu tej ostatniej ustawy uważa przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 tej ustawy (chodzi m.in. o czynną służbę w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby oraz pełnienie służby np. w policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Straży Granicznej). W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność za przychód uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejszenie albo zawieszenie

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 u.ś.p. świadczenie przedemerytalne jest zmniejszane, jeżeli kwota przychodu:

 • przekracza miesięcznie kwotę 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (dopuszczalna kwota przychodu) i
 • nie przekracza jednak kwoty 70 proc. tego wynagrodzenia (graniczna kwota przychodu).

W takim przypadku świadczenie jest zmniejszane o kwotę tego przekroczenia.

Jeśli natomiast kwota przychodu osiągnięta przez osobę pobierającą świadczenie przekroczy graniczną kwotę przychodu, to świadczenie jest zawieszane.

WAŻNE Na takich samych zasadach jak świadczenia przedemerytalne są zmniejszane i zawieszane zasiłki przedemerytalne. Takich zasiłków obecnie się już nie przyznaje (nie obowiązują już przepisy, które stanowiły podstawę nabycia do nich prawa), ale wypłatę tych już przyznanych przejął i kontynuuje ZUS.

Kwotowy wymiar powyższych limitów ogłasza corocznie prezes ZUS na co najmniej siedem dni przed terminem waloryzacji (1 marca).

Limity przychodu

Od 1 marca 2024 r. te limity wynoszą:

 • 1788,90 zł miesięcznie ‒ dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. ogłoszonego do celów emerytalnych;
 • 5008,90 zł miesięcznie ‒ graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. ogłoszonego do celów emerytalnych;
 • 21 466,80 zł ‒ roczna dopuszczalna kwota przychodu;
 • 60 106,80 zł ‒ roczna graniczna kwota przychodu. 

Co ważne, przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego. To istotne dla osób, którym przyznano świadczenie w trakcie roku rozliczeniowego.

Rozliczenie roczne albo miesięczne

Tryb rozliczania przychodu został określony w art. 6 u.ś.p. Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, który trwa od 1 marca do ostatniego dnia lutego następnego roku. Rozliczenie może być roczne albo miesięczne w zależności od tego, która forma jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza. Ustęp 2 art. 6 nakłada na pobierającego świadczenie obowiązek niezwłocznego powiadomienia ZUS o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. Niezależnie od tego obowiązku trzeba także poinformować ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w terminie do 31 maja następnego roku. Obowiązek powiadomienia o przychodzie spoczywa także na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek zatrudniającym osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne, a w przypadku osoby pełniącej służbę ‒ na właściwej jednostce organizacyjnej. 

Podstawa prawna

 • art. 5‒6, art. 25 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1999; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)
 • art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)
 • komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 12 lutego 2024 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. poz. 116)

 

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl

Warszawa