• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?

W takiej sytuacji w danym roku wymiar urlopu pracownika zwiększa się o 6 dni (przy zatrudnieniu na pełny etat), czyli z 20 na 26 dni urlopu. Nie ma znaczenia w jakim okresie roku pracownik osiągnie 10-letni okres zatrudnienia. Zawsze pracownikowi przysługiwać będzie uzupełnienie do 26 dni (czyli dodatkowo „otrzyma” 6 dni urlopu). Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 154 Kodeksu pracy wprowadza dwa wymiary urlopu wypoczynkowego dla pracowników:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu uprawniającego do urlopu wliczamy wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia (a więc już nie tylko okresy zakończonego zatrudnienia ale również okresy zatrudnienia, które zaczęło się wcześniej ale trwa nadal po podjęciu pracy u drugiego pracodawcy; wliczamy w tym przypadku okres przypadający przed podjęciem pracy u danego pracodawcy). Nie mają tutaj znaczenia przerwy w pracy (np. bezrobocie).

Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu zaliczamy także okres nauki. Podlega on jednak wliczeniu zgodnie z normatywnie ustalonym stażem pracy. Lata nauki nie pokrywają się ściśle z latami pracy.

Staż urlopowy wynikający z pobierania nauki uzależniony jest od zdobytego poziomu wykształcenia (wliczamy tylko ukończone przez pracownika szkoły). Z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów szkół zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Podkreślmy, że okresy te nie podlegają sumowaniu.

Pracownikowi, który w ciągu roku nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze (na skutek „dopracowania” potrzebnego do upływu 10 lat pracy okresu lub ukończenia szkoły) powinien otrzymać urlop zwiększony.

Przykład

Pan Michał jest zatrudniony od 8 lat i w związku z tym ma prawo do 20 dni urlopu rocznie. W czerwcu ukończył studia i uzyskał tytuł magistra. W tej sytuacji jego staż pracy liczony w odniesieniu do wymiaru urlopu przekroczył 10 lat i tym samym Pan Michał nabył prawo do urlopu uzupełniającego – łącznie przysługiwać mu będzie w tym roku 26 dni urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu powinien zostać zwiększony już w danym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 154, 1541, 155 i 158 Kodeksu pracy

 

PIP o urlopie uzupełniającym:

W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?

Zgodnie z przepisami art. 158 Kodeksu pracy pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Prawo do urlopu w zwiększonym wymiarze, w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu, powstaje nie z początkiem tego roku, a w terminie zaistnienia okoliczności powodującej podwyższenie wymiaru. Wynika z tego, że w sytuacji, gdy pracownik wykorzystał cały urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy, a następnie w trakcie tego roku nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, to przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze różnicy między nabytym wymiarem a wymiarem poprzednio przysługującym.

W sytuacji, gdy pracownik przed nabyciem prawa do urlopu w zwiększonym wymiarze nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, to po wystąpieniu okoliczności powodujących zwiększenie wymiaru, przysługuje mu za ten rok jeden urlop w podwyższonym wymiarze. Konstrukcja urlopu uzupełniającego jest w takim przypadku niecelowa.

Urlop uzupełniający dotyczy wyłącznie kolejnego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik przed uzyskaniem prawa do pierwszego urlopu ukończy szkołę, np. studia wyższe, a w konsekwencji zaliczy mu się okres nauki do stażu urlopowego i powiększy wymiar urlopu, to z chwilą osiągnięcia stażu uprawniającego do pierwszego urlopu, nabędzie on od razu prawo do urlopu w podwyższonym wymiarze.

UWAGA! Prawa do urlopu uzupełniającego w roku kalendarzowym nie nabywa się w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. Nie ma znaczenia więc fakt, czy pracownik nabył je w styczniu, czy też w grudniu.

 

Redakcja podatki.biz

 źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa