• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie szczególnie opłaca się zleceniobiorcom i osobom na wielu etatach.

Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć go w dowolnym innym momencie. Oświadczenia złożone przed 1 stycznia 2023 r. wciąż są ważne, o ile nie zmieniły się okoliczności wpływające na wysokość zaliczek. Nie ma obowiązku ich odnawiania.

Czytaj więcej...

Minimalna składka zdrowotna w 2023 r. dla przedsiębiorców na zasadach ogólnych i na karcie podatkowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował jaka będzie minimalna wysokość składki zdrowotnej w 2023 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową.

Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne
Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Czytaj więcej...

Wyższa płaca minimalna w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku. 

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

Czytaj więcej...

ZUS - Informacja w sprawie składki zdrowotnej

Informacja dotycząca stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie odliczenia składki zdrowotnej od dochodu/przychodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych – podatkiem liniowym.

 

1. Odliczenie składki zdrowotnej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osoby opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych
W tym przypadku należy uwzględnić regulacje art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach zdrowotnych, zgodnie z którymi przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 i 2105) obliczają miesięczną i roczną składkę zdrowotną od postawy ryczałtowej, tj. 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w zależności od uzyskiwanego przychodu z działalności gospodarczej „w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”. Progi wynoszą 60.000 zł i 300.000 zł.

Zastosowane przez prawodawcę w art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach zdrowotnych wyrażenie „przychody z działalności gospodarczej”, należy rozumieć jako przychody objęte zakresem przedmiotowym ww. ustawy podatkowej (zob. art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Jednocześnie ustawa o świadczeniach zdrowotnych autonomicznie reguluje, o jakie odliczenia można pomniejszyć przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej zgodnie z art. art. 81 ust. 2e i 2f tej ustawy. W myśl art. 81 ust. 2g ww. ustawy przychody, o których mowa w ust. 2e i 2f, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przychodach, o których mowa w ust. 2e i 2f, nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej...

Polski Ład od lipca 2022 r. - stawka 12% a podatek liniowy

Podatnicy opodatkowani za 2022 r. podatkiem liniowym będą mogli rozliczyć swoje dochody według nowej skali podatkowej. Podatnicy podatku liniowego będą mogli po zakończeniu 2022 r. wyjątkowo zastosować skalę podatkową dla rozliczenia za 2022 r. Tego wyboru dokonają składając zeznanie PIT-36 za 2022 r., zamiast PIT-36L (art.10 ust. 1 ustawy nowelizującej).


PRZYKŁAD

Podatnik podatku liniowego zdecydował się na skorzystanie ze stawki 12% i skali podatkowej. Do końca 2022 r. rozliczał się z urzędem skarbowym na zasadach podatku liniowego. W lutym 2023 r. złoży zeznanie PIT-36, w którym dochody za 2022 r. rozliczy według zasad ogólnych. Postępowanie podatnika będzie prawidłowe.

Czas na podjęcie decyzji w tym zakresie podatnik podatku liniowego będzie miał od 1 stycznia do 2 maja 2023 r, czyli w okresie przeznaczonym do składania zeznań rocznych za 2022 r. Data 2 maja 2023 r. wynika z tego, że 30 kwietnia w 2023 r. jako ostatni dzień składania zeznań rocznych przypada w niedzielę, a 1 maja to święto.

Czytaj więcej...

Polski Ład od lipca 2022 r. - PIT-2 w kilku zakładach pracy

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy będą mogli złożyć PIT-2 w kilku zakładach pracy. Maksymalna liczba, to trzech płatników rozliczających kwotę wolną od podatku w trakcie roku podatkowego. Jest to ułatwienie dla osób pracujących na część etatu dla kilku pracodawców.

Podatnik w oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia wskaże, o jaką kwotę płatnik będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek:
1) w przypadku jednego zakładu pracy - 300 zł (1/12 z 3600 zł),
2) w przypadku 2 zakładów pracy - 150 zł (1/24 z 3600 zł), oraz
3) w przypadku 3 zakładów pracy - 100 zł (1/36 z 3600 zł).

Czytaj więcej...

Grupy VAT dopiero w 2023 r.

Grupy VAT to nowa instytucja, która miała wejść w życie od 1 lipca 2022 r. i pozwolić na wspólne rozliczenie VAT powiązanych podmiotów. Termin wejścia w życie tych przepisów zostanie przesunięty na 2023 r. Przy okazji tej nowelizacji zostaną również wprowadzone zmiany doprecyzowujące w przepisach dotyczących grup VAT.

Grupy VAT będą mogły się rejestrować i rozliczać według nowych zasad dopiero od 2023 r. Czynności dokonywanych między podatnikami tworzącymi grupę VAT nie będzie trzeba dokumentować fakturami ani wykazywać w plikach JPK_VAT.

Wynika to z faktu, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do takiej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz grupy VAT. Jednak te czynności członkowie grupy będą musieli dokumentować prowadząc specjalną ewidencję. Taka ewidencja miała być przesyłana tylko na żądanie organów podatkowych. To się jednak zmieni od 1 lipca 2023 r.

Czytaj więcej...

#NiskiePodatki. Sejm przyjął ustawę

12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.

Czytaj więcej...

Terminy sprawozdawcze za 2021 rok

 • Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. 
 • Gdy termin na wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, trzeba to zrobić do ostatniego dnia obowiązującego terminu. 
 • Nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego przesuwające termin na następny dzień po dniach wolnych od pracy.

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561).

Czytaj więcej...

Podatki 2022: Zakończono konsultacje ws. zmian w Polskim Ładzie

Resort finansów zakończył konsultacje społeczne dotyczące planowanych zmian w tzw. Polskim Ładzie. Pakiet zmian zakłada głównie obniżenie stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidację ulgi dla klasy średniej. Uwagi zgłoszone m.in. przez przedstawicieli przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych mają zostać wzięte pod uwagę w pracach nad ostatecznym kształtem projektu nowelizacji.

W projekcie nowelizacji przewidziano przede wszystkim obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., zniesienie ulgi dla klasy średniej, powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Nowe regulacje mają zostać wprowadzone z początkiem lipca br.
Konsultacje społeczne projektu były prowadzone od 24 marca do 2 kwietnia br. Jak informuje Ministerstwo Finansów, swoje uwagi i propozycje zgłosili przedstawiciele m.in. przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, księgowych i doradców podatkowych.

Czytaj więcej...

Jubileusz 30 - lecia „Domena & Trade” Sp. z o.o. Fotorelacja.

Jesteśmy już 30 lat na rynku usług księgowych!
Dnia 2.03.2022 r. obchodziliśmy jubileusz 30 lecia naszej firmy, która istnieje od 1992 roku i jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i organizacyjnych w Polsce. Oczywiście tego dnia nie zabrakło czasu na wspomnienia, podziękowania, tortu jubileuszowego oraz toastów. 🎂🍾


Czytaj więcej...

Polski Ład - wspólne zmiany w PIT i CIT wprowadzone przez Sejm cz3.

Podstawa prawna:
art. 1, art. 2, art. 14 i art. 71 ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - ustawa została skierowana do Senatu

Źródło: https://inforfk.pl

Polski Ład - zmiany CIT wprowadzone przez Sejm cz 2.

Podstawa prawna:
art. 1, art. 2, art. 14 i art. 71 ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - ustawa została skierowana do Senatu


Źródło: https://inforfk.pl

 

Polski Ład - zmiany PIT wprowadzone przez Sejm cz1.

1 października 2021 r. Sejm przyjął projekt zmian podatkowych w ramach programu gospodarczego Polski Ład. Sejm jednak zdecydował się wprowadzić poprawki w stosunku do pierwotnej wersji projektu. Polegały one na modyfikacji niektórych z początkowo zaproponowanych rozwiązań lub wprowadzeniu zupełnie nowych. Obecnie ustawa została skierowana do Senatu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie przez Sejm.

Czytaj więcej...

Warszawa