• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce.

NOWOŚCI W PRAWIE OD 1 lipca 2021 r.

Prosta spółka akcyjna

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej formy podmiotu prawnego – prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA). Jest to nowy typ spółki kapitałowej i dzieli z pozostałymi ich podstawową cechę, tzn. brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz działanie za pośrednictwem organów zarządzających. W przypadku PSA minimalny wkład kapitałowy może wynieść tylko 1 zł. Ponadto jako wkład można wnieść również swoją pracę i usługi (i objąć za to akcje). Wniesienie deklarowanych wkładów będzie mogło się odbyć nawet w ciągu trzech lat. Samo zarejestrowanie PSA ma być wyjątkowo szybkie – będzie można to zrobić internetowo w serwisie S24 – nawet bez udziału notariusza.

Konstrukcja PSA może być skutecznie wykorzystana przez założycieli start-upu lub wspólników powstającego przedsięwzięcia do pozyskania niezbędnego finansowania ze strony funduszy kapitałowych lub tzw. aniołów biznesu przy zachowaniu pożądanego poziomu kontroli nad spółką. Co istotne, dla założycieli przewidziano mechanizmy, które mają gwarantować, że mimo przewagi kapitałowej potencjalnych inwestorów nie utracą kontroli nad podmiotem, który powołali do życia.

PSA jako osoba prawna będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Szczegółowe zasady działania PSA regulować będzie przede wszystkim nowy dział 1a „Prosta spółka akcyjna” w tytule III ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Nowe zasady opodatkowania handlu elektronicznego

Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce i dotyczy m.in.:

 • zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej;
 • rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do 30 czerwca 2021 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop – MOSS) w One Stop Shop – OSS;
 • wprowadzenia nowej procedury importu (IOSS) dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro;
 • wprowadzenia kolejnej (w przypadkach gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, która będzie dostępna dla osób przedstawiających towary organom celnym (np. kurierów, pocztę, agencję celną) w imieniu własnym i na rzecz osoby, dla której towary są przeznaczone w państwie, w którym ma miejsce import.

Uwaga! Ustawa ta wprowadziła też nową ulgę podatkową w CIT i PIT pozwalającą odliczyć poniesione w 2021 r. koszty nabycia zewnętrznych systemów lokalizacyjnych (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU) i ich utrzymania, np. koszty abonamentu. Wydatki te podlegają odliczeniu w zeznaniu składanym za 2021 r. do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby ZSL lub OBU, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik uiścił opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego ZSL lub OBU.

Zmiany w JPK_VAT

Od 1 lipca br. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179). W związku z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce w rozporządzeniu m.in. wprowadzono nowe oznaczenia:

 • „WSTO_EE” dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (oznaczenie to zastąpiło dotychczasowe „SW” i „EE”);
 • „IED” – Interfejs Elektroniczny Dostawca.

Ponadto wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, a w szczególności:

 • zniesiono obowiązek stosowania oznaczenia „MPP”;
 • wprowadzono możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów jednorazowych. dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość;
 • doprecyzowano przepisy dotyczące oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych;
 • wyłączono stosowanie oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”;
 • wyłączono stosowanie symboli procedur do dokumentów „RO”.

 

Akcyza od przeróbek samochodów i elektroniczne deklaracje

Od 1 lipca br. obowiązuje część zmian wprowadzonych przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694). Zgodnie z tą nowelizacją od początku lipca deklaracje akcyzowe są składane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto obowiązkiem składania nowych deklaracji kwartalnych zostały objęte podmioty, które zużywają wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem z akcyzy lub zerową stawką akcyzy. Przy czym deklaracji tych nie muszą składać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.

Ponadto od 1 lipca br. przedmiotem opodatkowania akcyzą są również:

 • dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;
 • nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Uwaga! Wprawdzie zgodnie z nowelizacją każda przeróbka konstrukcyjna, której skutkiem będzie powstanie samochodu osobowego, jest opodatkowana już od lipca 2021 r., lecz rozliczenie z fiskusem z tego tytułu nastąpi dopiero w lipcu 2022 r.

NOWOŚCI OD 31 lipca

Nowelizacja ustawy o COVID-19

Wchodząca w życie 23 lipca br. ustawa z 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1192):

 • umożliwia staroście (z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego) umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminów spłaty i rozłożenie spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wsparcia przedsiębiorców – z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2021 r.;
 • umożliwia jednoczesne skorzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, jak i z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń tych pracowników;
 • obniża do 20 proc. wysokość należnych udostępniającemu świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed 14 marca 2020 r. (tj. przed wystąpieniem epidemii wywołującej nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., w okresie zaś trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu – do 50 proc. wysokości tych świadczeń;
 • wydłuża termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna;
 • przesuwa z 1 kwietnia 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii;
 • przyznaje sklepikom szkolnym pomoc na zasadach analogicznych (wg kryterium 40 proc. spadku przychodów) jak przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
 • wydłuża z 30 do 60 dni terminy na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

ważne obowiązki:

OD 1 lipca

 • Kasy fiskalne dla kolejnej grupy podatników

Obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych online od 1 lipca br. mają podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 • Rejestracja w systemie TAX FREE

Od początku lipca br. przedsiębiorcy mogą się rejestrować w systemie informatycznym TAX FREE na platformie PUESC. Jest to związane z tym, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419) od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

OD 31 lipca

 • Nowości w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wprawdzie ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815) weszła w życie 15 maja br., ale część nowych regulacji wejdzie w życie 31 lipca br. I właśnie od tego dnia do instytucji obowiązanych zaliczani będą też przedsiębiorcy:

1) prowadzący działalność polegającą na:

 1. a) obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685), w tym gdy działalność taka jest prowadzona:

– w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych lub

– z wykorzystaniem wolnego portu rozumianego jako strefa lub pomieszczenie, w których towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego,

 1. b) przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu,

– w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2) których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.

Oznacza to, że od 31 lipca br. tacy przedsiębiorcy powinni spełniać wszelkie ustawowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/

 

Warszawa