• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Pracodawco! Nie zgłaszaj do ubezpieczeń społecznych (ani dobrowolnych, ani obowiązkowych) zleceniobiorcy, który jest:

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 

Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

 

 

ZUS uzna za studenta (dla celów ubezpieczeń społecznych) osobę od daty przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów. Jeżeli data ślubowania jest późniejsza niż dzień 1 października danego roku kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń obejmuje także okres między 1 października, a dniem ślubowania.

 

 

Z obowiązującego art. 109 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że nie zmieniły się zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych tych osób.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta, który wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo, ani kraj odbywania przez niego studiów.

Jeżeli zawarłeś umowę zlecenia z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem lub uczniem w wieku do 26 lat, z tytułu umowy zlecenia opłacaj wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W takiej sytuacji bowiem umowa zlecenia jest traktowana w zakresie ubezpieczeń społecznych jak umowa o pracę.

Uczeń lub student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne

Z uwagi na to, że uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, nie podlegają oni także ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

 

 

Źródło: www.zus.pl

 

Warszawa